Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon дэлхийг тойрсон аялан тоглолт: “One of a Kind”2013
 • G-Dragon дэлхийг тойрсон аялан тоглолт: “One of a Kind”2013 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.32 PM (2013-04-05)

  G-Dragon аялан тоглолтоо хийх газрууд  японы Fukuoka, Saitama, Osaka болон Nagoya тоглоод Hong Kong, Thailand, Indonesia, Singapore, Taiwan, China & Malaysia газруудаар тоглоно. G-Dragon’s 2013 World Tour: Жиди аялан тоглолтоо 3-р сарын 30 31нд  Сөүлд хийгээд   , дараа нь Fukuoka-д 4-р сарын  6 нд , Saitama-д 4-р сарын 20  21, Osaka-д 4 сарын 27  29д тус тус тоглоно.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-05) Ïðîñìîòðîâ: 358 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû