Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эрчүүдийн утсаа авахгүй байх шалтгаан
 • Эрчүүдийн утсаа авахгүй байх шалтгаан 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.37 PM (2012-11-05)


  'Invincible Youth' нэвтрүүлэг дээр охидууд Солонгос залуучуудын дутагдалтай талыг ярьжээ.
  SISTAR Bora 'Эрчүүд ажил хийж байхдаа яагаад утсаа авдаггүй юм болоо?' гэхэд хөтлөгч Lee Young Ja "Хэрвээ эрчүүд утсаа авахгүй байгаа бол нэг бол тэд түргэний тэргээр эмнэлэгт хүргэгдэж байгаа эсвэл цагдаад баригдсан үе л байдаг. Хэрвээ чамайг залгахад утсаа авахгүй байвал чи тэрэнд таалагддаггүй гэсэн үг" гэжээ.  Bora өөрийгөө өмөөрж "Эрэгтэй хүмүүст ажил маш чухал байдаг гэсэн. Тиймээс би ойлгох ёстой" гэтэл бусад бүх охидууд "Чи буруу бодож байна" гэжээ.


  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-05) Ïðîñìîòðîâ: 589 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû