Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартнууд Бяцхан хүүхдүүдтэй хамт
 • Алдартнууд Бяцхан хүүхдүүдтэй хамт 3 CommentsÄîáàâèë Guest  6.35 PM (2012-08-07)


  Маш сонирхолтой мэдээ бэлтгэлээ. Алдартнууд бяцхан хүүхдүүдтэй хамт...


  http://3.bp.blogspot.com/_3gR2n-EGt70/SxFvXEFjj5I/AAAAAAAABWk/Gqa-K1CBZWw/s1600/y_ohjiho_leeyongwoo_091128.jpg

  http://popseoul.files.wordpress.com/2007/12/20071207adopt-parkjunga.jpg

  http://1.bp.blogspot.com/_3gR2n-EGt70/SxFvL6Rq_YI/AAAAAAAABWU/Pp8sbIJ2j6w/s1600/y_gdragon_091128_small.jpg

  http://popseoul.files.wordpress.com/2009/11/y_jangseohee_091128.jpg

  http://seoulbeats.com/wp-content/uploads/2011/12/seoulbeats_20111209_letters_from_angels_2007_tae-yang.jpg

  http://sookyeong.files.wordpress.com/2009/11/ss12.jpg

  http://popseoul.files.wordpress.com/2007/12/20071207adopt-hanhyejin.jpg

  http://english.chosun.com/site/data/img_dir/2006/11/10/2006111061006_0.jpg

  http://img1.ak.crunchyroll.com/i/spire1/4469948a5e0da4be3ef215a840003a011229150158_full.jpg

  http://cdn3.mixrmedia.com/wp-uploads/ningin/blog/2011/12/angels5.jpg

  http://popseoul.files.wordpress.com/2007/12/20071207adopt-joojihoon.jpg

  http://popseoul.files.wordpress.com/2010/05/yooseungho-20100520.jpg

  http://4.bp.blogspot.com/-zYxxXuqH2vc/Tt8E2xB75RI/AAAAAAAAH5c/ldP789yMyA4/s320/2011120701116_0.jpg

  http://4.bp.blogspot.com/-Pr7kxSnrkSw/TulXc21K5EI/AAAAAAAAAsg/jrrKFDWkucU/s1600/%25C2%25B4%25C2%25AB%25C2%25B8%25C3%2582%25C3%2583%25C3%25A3.jpg

  http://thegrandnarrative.files.wordpress.com/2012/01/letters-from-angels-korean-adoption-campaign.jpg

  http://img1.ak.crunchyroll.com/i/spire1/08262008/e/7/2/1/e7210a8faa1e10_full.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-07) Ïðîñìîòðîâ: 2245 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: JiJi

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.179.7.6  |  Огноо: (2012-08-10)

  () | 2012-08-10 | Баасан|11.47 PM
  WoW

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: olzii

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.72.245.98  |  Огноо: (2012-08-08)

  () | 2012-08-08 | Лхагва|5.42 PM
  neeh goe hair medregdsn zurguud ♥♥

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: oyunzaya

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 91.176.50.87  |  Огноо: (2012-08-07)

  () | 2012-08-07 | Мягмар|6.44 PM
  hoorhon yumaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû