Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Cube Entertainment-д харъяалагддаг уран бүтээлчид
 • Cube Entertainment-д харъяалагддаг уран бүтээлчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.07 PM (2013-05-30)
  http://img.ohkpop.com/2013/01/04/zU23KE75.jpg

  Cube Entertainment-д харъялагддаг уран бүтээлчидийг танилцуулж байна...

  Хамтлаг Дуучид
  - 4MINUTE
     -2YOON
  - A Pink
     -Yookyung (Өмнө нь байсан)
  - BEAST
  - BTOB
  - Eddie Shin (Өмнө нь байсан)
  - G.NA
  - Huh Gak
  - M4M
  - Mario
  - Rain (Шинээр орсон)
  - Roh Jihoon
  - TROUBLE MAKER
  - Young Jee

  Жүжигчид
  - Kim Kiri

  Найруулагч Продюсер
  - Choi Kyusung
  - Joker
  - Lee Sangho
  - Rado
  - S.Tiger / Shinsadong Tiger


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-30) Ïðîñìîòðîâ: 621 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû