Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Big Bang өдөртөө л 200-н сая вон олдог
 • Big Bang өдөртөө л 200-н сая вон олдог 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.21 PM (2013-03-08)

  LIG Investments & Securities хэлэхдээ BigBang энэ жил 78 тэр бум вoн цуглуулсан. Үүнийг бодох юм бол Bigbang өдөрт 200-н сая вон цуглуулдаг гэсэн үг тэгээд гишүүн бүрт хуваах юм бол нэг гишүүн өдөрт 40 сая вон(-36,000 USD) олдог гэсэн үг .
   
  Jung Woo Suk хэлэхдээ Bigbang 3 сарийн дэлхийн концeртээрээ 4 тэр бум won олсон. 38 тэр бум вонийг тэдний comeback болон бусад концeртүүдаас олдог бол, 12 ter бум вонийг албумнаас олдог ,мөн 5 тэр бумийг зураг авалт гэх мэтчилэн зүйлүүдээс олдог хэмээжэээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-08) Ïðîñìîòðîâ: 470 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû