Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 9-р сард гарсан шинэ Single болон альбум-ууд
 • 9-р сард гарсан шинэ Single болон альбум-ууд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.44 PM (2012-10-04)


  9-р сард гарсан шинэ Single болон альбумууд....


  09.04.2012

  T-ARA – Mirage (EP) – [Listen]

  09.05.2012

  Lexy – Nolza (Single) – [Listen]

  09.06.2012

  Nep – DoRaDoRa (Single) – [Listen]

  E.via – I Know How to Play (Single) – [Listen]

  24K – Hurry Up (EP) – [Single]

  09.07.2012

  ABLE – Mystery (EP) – [Listen]

  09.10.2012

  Baek Ah Yeon – I’m Baek (EP) – [Listen]

  FT Island – Five Treasure Box [Listen]

  09.11.2012

  Kim Wan Sun – The Beer (EP) – [Listen]

  09.12.2012

  BtoB – Press Play (EP) [Listen]

  Orange Caramel – Lipstick (LP) [Listen]

  09.13.2012

  Secret – Poison (EP) [Listen]

  09.14.2012

  Huh Gak – It Hurts (Single) [Listen]

  Tony An – Beautiful Girl [Listen]

  Gavy NJ – From A Tree Lined Street (Single) [Listen]

  09.15.2012

  G-Dragon – One Of A Kind (EP) [Listen]

  09.17.2012

  J.Y. Park, Taecyeon, Wooyoung, Suzy – Classic (Single) [Listen]

  09.18.2012

  Vibe – 10th Anniversary Live Edition (LP) [Listen]

  100% – WE (Single) [Listen]

  09.19.2012

  SPICA – I’ll Be There (Single) [Listen]

  OFFROAD – Bebop (Single) [Listen]

  09.20.2012

  Andamiro- Hypnotize (EP) [Listen]

  U-KISS - Stop Girl (EP) [Listen]

  Naul – Principle of My Soul (EP) [Listen]

  BBde Girl – Messing Around (Single) [Listen]

  09.21.2012

  She’z – Love > Sick (Single) [Listen]

  CHAOS – Kiss Kiss (Single) [Listen]

  RaNia – Style (Single) [Listen]

  09.24.2012

  TVXQ – Catch Me (EP) [Listen]

  09.25.2012

  Shin Min Chul – Forever with You (EP) [Listen]

  R.ef - Don’t Know What Love Is (Single) [Listen]

  45RPM- Old Friend (Single) [Listen]

  Brownie – Brownie (Single) [Listen]

  Soul Star – Gangnam Station Exit 10 (Single) [Listen]

  09.26.2012

  K.Will – You Are Love (OST) [Listen]

  Miss $ – Smoke Less (Single) [Listen]

  Junsu – Love Is Like Snow (OST) [Listen]

  Navi – Real Love (EP) [Listen]

  09.27.2012

  Double K – MENT (Single) [Listen]

  Wheesung – Masterpiece of You (Single) [Listen]

  LUNAFLY -  How Nice Would It Be (Single) [Listen]

  09.28.2012

  Goddess – Farewell Party (Single) [Listen]

  09.29.2012

  84LY – Girls Secret Party (Single) [Listen]


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-04) Ïðîñìîòðîâ: 624 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.11.58  |  Огноо: (2012-10-05)

  (Zip) | 2012-10-05 | Баасан|4.33 PM
  haramsaltai ni snsd baihgui neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: EUNJUNG

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 195.240.245.179  |  Огноо: (2012-10-05)

  () | 2012-10-05 | Баасан|1.39 AM
  HAMGIIN GOY NI T-ARA BSAN

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû