Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B.A.P - Stop It HD | Монгол хадмал орчуулгатай
 • B.A.P - Stop It HD | Монгол хадмал орчуулгатай 1 CommentsÄîáàâèë Guest  6.16 PM (2013-01-10)
  http://gokpop.org/_nw/11/37143868.jpg

  Үнэхээр гоё дуу. Би байнга сонсдог таныг ч гэсэн сонсож байсан гэж найдаж байна. Клип нь майр хөгжилтэй.


  Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: Oliwander (2013-01-10) Ïðîñìîòðîâ: 597 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 4.1/7
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.61.223  |  Огноо: (2013-01-11)

  (arma) | 2013-01-11 | Баасан|1.15 PM
  ystoo huurhn duu
  bs goe hamtlag

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû