Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü HyunA - 'ICE CREAM' MV гарлаа
 • HyunA - 'ICE CREAM' MV гарлаа 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.59 AM (2012-10-22)

  HyunA - 'ICE CREAM' MV гарлаа...  Êàòåãîðèÿ: Тоглолт шоу MV | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-22) Ïðîñìîòðîâ: 661 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Fernando Maestro

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.91.128  |  Огноо: (2012-12-24)

  (Maestro) | 2012-12-24 | Даваа|3.40 AM
  ene uneheer tasartsan huuhen shuu bie haa ntr hehe

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.135  |  Огноо: (2012-10-22)

  (Sirena) | 2012-10-22 | Даваа|7.10 PM
  +15

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû