Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай оддын тоглосон 'That Winter The Wind Blows'
 • Алдартай оддын тоглосон 'That Winter The Wind Blows' 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.08 AM (2013-01-02)


  Song Hye Kyo, Jo In Sung, Kim Bum, A Pink Eunji гэсэн маш алдартай хүмүүсийн гол дүрд тоглох 'That Winter The Wind Blows' SBS-ийн шинэ драманы трейлер гарчээ.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-02) Ïðîñìîòðîâ: 663 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.2.143  |  Огноо: (2013-01-02)

  (arma) | 2013-01-02 | Лхагва|2.50 PM
  ymr goe yum be uzmeer bn
  eunji yu n aldartai bdiin

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: zaya naymdavaa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2013-01-02)

  (eegii9919) | 2013-01-02 | Лхагва|11.29 AM
  za ene kinog chin l olj uzdeg hereg...hurdhan tavij ogoroi

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû