Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM Nichkhun Idol-уудын гол нүүр царайгаар сонгогджээ
 • 2PM Nichkhun Idol-уудын гол нүүр царайгаар сонгогджээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.58 PM (2013-06-06)

  2PM Nichkhun Idol-уудын гол нүүр царайгаар сонгогджээ. Энэ нь саяхан явуулсан судалгаа юм.  1. Nichkhun

  http://alynn0814.files.wordpress.com/2013/01/bto_2pm_holidays_in_tokyo_1280x720-mp4_00064136.jpg?w=431&h=356

  2. Siwan

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/Screen-Shot-2013-03-06-at-%EC%98%A4%ED%9B%84-5.18.41.png

  3. Kim Hyun Joong

  http://img.ohkpop.com/2013/01/30/KT26Fq13.jpg

  4. Siwon

  http://ghivi.com/wp-content/uploads/2013/03/Siwon-Suju-Stylish-fashion-korean-2013.jpg

  5. Minho

  http://25.media.tumblr.com/19ad587f4abf71123ebc80b8d8ecb857/tumblr_mfdywdD9GF1qevl9no1_500.jpg

  6. Yoona
  7. Suzy
  8. Yonghwa
  9. Hara
  10. Dara


  Source: OSEN via Nate

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-06) Ïðîñìîòðîâ: 739 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû