Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2013 оны эхний хагаст Японд хамгийн алдартай хамтлагууд
 • 2013 оны эхний хагаст Японд хамгийн алдартай хамтлагууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.08 AM (2013-04-16)


  2013 оны эхний хагаст Японд хамгийн алдартай хамтлагуудыг танилцуулж байна...


  8. B1A4

  http://b1a4.weebly.com/uploads/7/3/4/3/7343239/7367932_orig.gif

  7. Super junior

  6. Big bang

  5. Jyj

  4. U kiss

  http://b1a4kpop.files.wordpress.com/2013/04/u-kiss_the_special_to_kissme_01.jpeg?w=391&h=391

  3. Kara

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2010/10/20101013_kara_c.jpg

  2. Snsd

  1.BOYFRIEND

  http://www.allkpop.com/wp-content/uploads/2011/06/20110626_boyfriend_1.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-16) Ïðîñìîòðîâ: 654 | Ðåéòèíã: 1.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû