Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Live
 • Live 2 CommentsÄîáàâèë Guest  10.56 PM (2012-07-10)
  MBC Music Core & SBS InkigayoKBS2 Music Bank - Баасан, Бямба, Ням гарагуудад шууд үзэх боломжтой.

  KPOP SHOWS:
      -Mnet MCountDown (6pm KST on Пүрэв гарагт)
      -KBS Music Bank (6.05pm KST on Баасан гарагт)
      -MBC Music Core (4.10pm KST on Бямба гарагт)*
      -SBS InkiGayo (3.50pm KST on Ням гарагт)*


      
   
  Шууд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ: Gerel.9153@yahoo.com хаягаар илгээнэ үү.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-10) Ïðîñìîòðîâ: 3359 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-09-30)

  (Zip) | 2012-09-30 | Ням|2.34 PM
  hehe hamgiin anhnii medee yu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû