Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны шилдэг хайр дурлал уянгын драма-ууд
 • 2012 оны шилдэг хайр дурлал уянгын драма-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.50 AM (2013-04-09)


  2012 оны шилдэг хайр дурлал уянгын драма-уудыг танилцуулж байна...  4. Love Rain

  http://4.bp.blogspot.com/-Dk9u8UyPiXw/T8bP12JHLII/AAAAAAAABrI/I_EH8onl6Bk/s1600/20120409_loverain_1.jpg

  3. King2Hearts

  http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/p480x480/486077_493420167389694_1461668251_n.jpg

  2. Missing You

  http://24.media.tumblr.com/tumblr_mdml12D4wb1qb4yw0o1_500.jpg

  1. Innocent Man

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/97/Innocent_man_drama_poster.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-09) Ïðîñìîòðîâ: 863 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû