Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд Idol-уудын тоглосон шилдэг 7 кино
 • 2012 онд Idol-уудын тоглосон шилдэг 7 кино 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.37 PM (2013-04-29)


  2012 онд алдартай Idol-уудын тоглосон шилдэг 7 киног танилцуулж байна...


  Гол дүрд: Kim Dong Wan
  Киноны нэр: "Deranged”

   

  Гол дүрд: Suzy Киноны нэр: "Introduction to Architecture”

   

  Гол дүрд: Seulong
  Киноны нэр: "26 Years”

   

  Гол дүрд: Kim Jaejoong
  Киноны нэр: "The Jackal is Coming”

   

  Гол дүрд; Dong Ho
  Киноны нэр: "Don’t Cry Mommy”

   

  Гол дүрд: Kim Dong Joon in
  Киноны нэр: "A Company Man”

   

  Гол дүрд: Yoon Doo Joon, Hwang Kwang Hee, мөн Son Na Eun in

  Киноны нэр:"Marrying the Mafia 5”

   

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-29) Ïðîñìîòðîâ: 921 | Ðåéòèíã: 4.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû