Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Open World Entertainment-ийн захиралд 6 жилийн ял оноолоо
 • Open World Entertainment-ийн захиралд 6 жилийн ял оноолоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.07 PM (2012-08-10)


  Open World Entertainment-ийн захирал Mr. Jang-д Seoul-ийн шүүхээс 6-н жилийн ял оноож мөн дээр нь 40 цагын Бэлгийн хүчирхийллийн эмчилгээний хөтөлбөрт хамрагдуулахаар болжээ.

  Одоогоор 51 настай Mr. Jang нь өөрийн Entertainment-ийн эмэгтэй trainee-уудаа бэлгийн хүчирхийлэлд (Үйлдсэн) уруу татаж байсан бөгөөд түүний энэхүү хэрэг нь 5 жилийн турш нийтэд ил байхаар болжээ. Прокурор-оос түүний хэргийн талаар 3 хохирогчоос нь мэдүүлэг авч мөн эцэг эхүүд нь хүртэл тэрний энэ хэргийг илчилхэд өөрөө эрс үгүйсгэсэн байна. Мөн тэрээр А гэдэг эмэгтэйрүү заналхийж айлгасан янзтай дуудлага хийсэн гэдгийг шүүхээс тогтоожээ..

  Mr. Jang нь 2010 оны 11-р сараас 2012 оны 3-р сар хүртэл эмэгтэй trainee-чуудаа бэлгийн дарамтанд оруулж байжээ...

  http://seoulbeats.com/wp-content/uploads/2012/04/20120418_seoulbeats_openworldent.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-10) Ïðîñìîòðîâ: 1097 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû