Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд дэбютээ хийсэн 24 хамтлаг
 • 2012 онд дэбютээ хийсэн 24 хамтлаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.25 PM (2013-02-18)


  2012 онд дэбютээ хийсэн 24 хамтлагийг танилцуулж байна...

  A.cian 

  Screen-Shot-2012-11-20-at-1.00.04-PM

  A-JAX
  Screen-Shot-2012-11-20-at-1.02.56-PM

  B.A.P.

  Screen-Shot-2012-11-20-at-1.03.50-PM-800x491

  BIG STAR


  Screen-Shot-2012-11-20-at-3.06.15-PM

  BOB4

   Screen-Shot-2012-11-20-at-1.06.58-PM

  BtoB

  Screen-Shot-2012-11-20-at-1.07.49-PM

  C-Clown

  Screen-Shot-2012-11-20-at-1.08.44-PM-800x452

  CHAOS

  Screen-Shot-2012-11-20-at-1.09.55-PM

  Cross Gene

  Screen-Shot-2012-11-20-at-1.10.38-PM

  EXCITE

  Screen-Shot-2012-11-20-at-1.12.32-PM-800x656

  EXO

  exo-100-days

  E7

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.33.08-PM

  FIX

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.34.21-PM

  JJ Project


  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.36.05-PM

  Lunafly

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.37.03-PM

  Mr. Mr

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.47.30-PM

  NU’EST

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.48.22-PM

  OFFROAD

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.49.49-PM

  Phantom

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.52.03-PM

  Tasty

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.53.17-PM

  VIXX

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.55.29-PM

  Wonder Boyz

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.57.55-PM

   100%

  Screen-Shot-2012-11-20-at-2.59.02-PM-800x483

  24K

  Screen-Shot-2012-11-20-at-3.00.31-PM

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-18) Ïðîñìîòðîâ: 614 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû