Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 1-р сард төрсөн Кпоп одууд
 • 1-р сард төрсөн Кпоп одууд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.01 PM (2013-01-02)


  1-р сар гарч байгаатай холбогдуулан 1 сард төрсөн кпоп оддыг танилцуулж байна...


  Kara Hara

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-3.31.43-PM.png

  Super Junior’s Sungmin

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-3.27.30-PM.png

  Boyfriend’s Jungmin

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_jungmin.jpg

  AOA’s Seolhyun

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-12.30.32-PM.png

  BEAST’s Yang Yoseob

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_yoseob.png

  JJ Project’s JB

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_kb.jpg

  HITT’s Howon

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-12.38.48-PM.png

  AOA’s Jimin

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-12.43.02-PM.png

  4minute’s Nam Ji Hyun

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-12.54.39-PM.png

  Brian Joo

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_brianjoo.jpg

  SISTAR’s Hyorin

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_hyorin.jpg

  CSJH’s Sunday

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_sunday.jpg

  EXO-K’s Kai

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-2.22.39-PM.png

  2PM’s Junsu (aka Kim Min Joon/Jun.K)

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_junk.jpg

  BIGSTAR’s Sunghak

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-2.27.35-PM.png

  U-KISS’s Kiseop

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-2.29.14-PM.png

  2NE1’s Minzy

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_minzy.jpg

  Hello Venus’s Lime

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-2.33.46-PM.png

  CoEd School’s Kwang Haeng

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_kwanghaeng.jpg

  SHINWHA’s Andy

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-2.38.44-PM.png

  GLAM’s Park Ji Yeon

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-2.44.06-PM.png

  B.A.P.’s Youngjae

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-3.20.53-PM.png

  2PM”s Junho

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_junho.jpg

  JYJ’s Jaejoong

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-02-at-3.24.45-PM.png

  SISTAR’s Bora

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/01/january_bora.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-02) Ïðîñìîòðîâ: 678 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.63.61  |  Огноо: (2013-01-03)

  (arma) | 2013-01-03 | Пүрэв|1.51 PM
  tnx yoseob yongjae 2 esto hurhn shdee

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû