Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жинхнээсээ хосууд болох магадлалтай Idol-ууд
 • Жинхнээсээ хосууд болох магадлалтай Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.09 PM (2013-04-28)


  Жинхнээсээ хосууд болох магадлалтай Idol-уудыг танилцуулж байна...

  1. IU + 2AM’s Im Seulong


  2. Juniel + FT Island’s Choi Jung Hoon


  3. BoA + SHINee’s Taemin


  4. miss A’s Jia + BEAST’s Yoon Doojoon


  5. G.NA + BEAST’s Yoseob


  6. T-Ara’s Jiyeon + MBLAQ’s Lee Joon


  7. 2NE1′s Park Bom + Big Bang’s Taeyang


  8. Girls’ Generation’s Yoona + Super Junior’s Heechul


  9. 2NE1′s Sandara Park + Big Bang’s G-Dragon


  10. Girls’ Generation’s Seohyun + Super Junior’s Donghae  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-28) Ïðîñìîòðîâ: 2055 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû