Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü WGM дэлхийн хувилбар 5,6,7,8-р хэсэг | Англи хадмал
 • WGM дэлхийн хувилбар 5,6,7,8-р хэсэг | Англи хадмал 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.59 PM (2013-05-30)


  WGM дэлхийн хувилбараас хүргэж байна. Дэлхийн хувилбарт Taecyeon, Gui Gui болон, Hong Gi, Fujii Mina нар оролцож байгаа билээ...

  5-р анги

  Dailymotion - English Subs
  Part: 1 | 2 | 3

  Youtube - дээр үзэх
  Taecyeon and Gui Gui: Part: 1 | 2 | 3 |

  6-р анги


  Dailymotion - English Sub

  Youtube - дээр үзэх
  Taecyeon and Gui Gui: Part: 1 | 2 | 3

  Youtube - дээр үзэх
  Hongki and Mina: Part: 1 | 2 | 3

  7-р анги

  Dailymotion - English Subs
  Full

  Dailymotion - RAW
  Full

  Taecyeon and Gui Gui 50% Subs
  Part: 1 | 2 | 3

  Hongki and Mina - 50% Subs
  Part: 1 | 2 | 3

  8-р анги

  Lee Hong-ki, Fujii Mina

  PART 1
  PART 2
  PART 3

  Ok Taecyeon, Emma Wu (Gui Gui).

  PART 1
  PART 2
  PART 3

  Êàòåãîðèÿ: Тоглолт шоу MV | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-30) Ïðîñìîòðîâ: 370 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû