Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü WGM дэлхийн хувилбар 2-р хэсэг | Англи хадмал орчуулгатай
 • WGM дэлхийн хувилбар 2-р хэсэг | Англи хадмал орчуулгатай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.51 PM (2013-05-08)


  WGM дэлхийн хувилбараас хүргэж байна. Дэлхийн хувилбарт Taecyeon, Gui Gui болон, Hong Gi, Fujii Mina нар оролцож байгаа билээ...  Шууд үзэх:
  Dailymotion дээр  Part 1 | Part 2 |  Part 3 | Part 4 | Part 5
  Videoweed дээр
  FULL
  Татах:
  Татах
  Êàòåãîðèÿ: Тоглолт шоу MV | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-08) Ïðîñìîòðîâ: 388 | Ðåéòèíã: 3.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû