Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Баг' - 5-р анги | Онц сонирхолтой 2012 оны шинэ кино
 • 'Баг' - 5-р анги | Онц сонирхолтой 2012 оны шинэ кино 3 CommentsÄîáàâèë Guest  10.12 AM (2012-11-17)
  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-17) Ïðîñìîòðîâ: 878 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: B.Turmunkh

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.179.7.6  |  Огноо: (2013-12-15)

  () | 2013-12-15 | Ням|1.25 AM
  Tanai site uneheer goy site bna shu amjilt.

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: delger

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 125.135.207.89  |  Огноо: (2012-11-18)

  () | 2012-11-18 | Ням|11.13 AM
  hi chi ih sain songolttoi yumaa adminaa bas goe kino tavij bgaad bayrallaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: delger

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 125.135.207.89  |  Огноо: (2012-11-18)

  () | 2012-11-18 | Ням|11.12 AM
  hi bag goe kino yumaa sdminaa chi ih songolt saitai yumaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû