Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Усны хувцастай хамгийн сайхан харагддаг одууд
 • Усны хувцастай хамгийн сайхан харагддаг одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.47 PM (2013-04-16)


  Усны хувцастай хамгийн сайхан харагддаг эмэгтэй idol-ууд-ийг танилцуулж байна...


  9th: Kwon Yuri (1989 онд төрсөн, Өндөр: 167cm, Жин: 45kg)

  8th: Seohyun (1991 онд төрсөн, Өндөр: 168cm, Жин: 48kg)

  7th: YoonA (1990 онд төрсөн, Өндөр: 165cm, Жин: 47kg)

  6th: Lee Min Jung (1982 онд төрсөн, Өндөр: 167cm, Жин: 49kg)

  http://s2.hubimg.com/u/6659145_f248.jpg

  5th: Ga-In (1987 онд төрсөн, Өндөр: 163cm, Жин: 43kg)

  4th: Go Eun Ah (1988 онд төрсөн, Өндөр: 171cm, Жин: 45kg)

  3rd: Park Gyuri (1988 онд төрсөн, Өндөр: 162cm, Жин: 45kg)

  2nd: UEE (1988 онд төрсөн, Өндөр: 171cm, Жин: 51kg)

  Bikini-тэй хамгийн сайхан харагддаг оддын 1-р байранд: Park Kahi!
  (1980 онд төрсөн, Өндөр: 168cm, Жин: 50kg)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-16) Ïðîñìîòðîâ: 877 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû