Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Тэд ихэр гэж үү? Гэвч тийм биш, зүгээр л төстэй
 • Тэд ихэр гэж үү? Гэвч тийм биш, зүгээр л төстэй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.03 PM (2013-03-29)  Тэд ихэр гэж үү? Гэвч тийм биш, зүгээр л төстэй...


  KAI (EXO) and Taemin (SHINee)Hallyu stars who make you do a double take!Hallyu stars who make you do a double take!

  MIR (MBLAQ) and Hongki (FT Island)

  Hallyu stars who make you do a double take!

   Hallyu stars who make you do a double take!

  Daesung (Big Bang) and K.WillHallyu stars who make you do a double take!

   Hallyu stars who make you do a double take!

  Joon Young (ZE:A) and Micky Yoochun (JYJ) Hallyu stars who make you do a double take! 

  Hallyu stars who make you do a double take!

   KangTa, Siwon (Super Junior) and Zhou Mi (Super Junior M) 

  Hallyu stars who make you do a double take!

  Hallyu stars who make you do a double take!

  Rain and Junho (2PM)

  Hallyu stars who make you do a double take!Hallyu stars who make you do a double take!

  Donghae (Super Junior), Amber (f(x)) and Jonghyun (SHINee)

  Hallyu stars who make you do a double take!Hallyu stars who make you do a double take! 

  Kim Hyun Joong and Kwangmin & Youngmin (BOYFRIEND) Hallyu stars who make you do a double take!

  Jeongmin (BOYFRIEND) and Jung JuriHallyu stars who make you do a double take!

  Kim Tae Hee and Jiyeon (T-ara)Hallyu stars who make you do a double take!

  Hallyu stars who make you do a double take!

  YoonA (Girls' Generation) and Krystal (f(x))Hallyu stars who make you do a double take!


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-29) Ïðîñìîòðîâ: 1286 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû