Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Та ССМ энтэртайнмэнтийг хэр сайн мэдэх вэ?
 • Та ССМ энтэртайнмэнтийг хэр сайн мэдэх вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.28 AM (2013-04-07)
  http://gokpop.org/_nw/19/07184453.jpg

  ССМ энтэртайнмэнт нь анх 2006 онд үүссэн ба Mnet Media-ийн доор үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Энтэртайнмэнтийн доор T-ara, Co-Ed School, The SeeYa, Speed, Gangkiz гэх хамтлагууд байдаг байна.  Байршил: Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

  Twitter хаяг: https://twitter.com/coremidas

  Facebook хаяг: https://www.facebook.com/corecontents

  Албан ёсны site: http://www.ccment.com

  Core Contents Media-ын жүжигчин:

  Ha Seok-Jin

  Core Contents Media-аас гарсан хамтлаг:

  SeeYa
  Yangpa
  SG Wannabe
  Davichi

  Core Contents Media-аас гарсан хүмүүс:

  Chae Dong Ha,

  Hong Jin-Young

  Ryu Hwayoung,
  Lee Hyori
  Nam Gyu-Ri
  No Min-Woo
  Song Seung-Heon

  Core Cоntents Media-ын трэйнийгүүд
  :

  Bang Hyunah
  Coco Lee
  Heo Youngji
  Jung Hwiin
  Kim Jinwoo
  Kim Soyeon
  Min Sonyeon
  Song Areum
  Alex Bell
  Êàòåãîðèÿ: Танилцуулга | Äîáàâèë: Minsso (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 597 | Ðåéòèíã: 3.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû