Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Suzy Ахлах сургуулынхаа төгсөлтийн арга хэмжээнд оролцохгүй
 • Suzy Ахлах сургуулынхаа төгсөлтийн арга хэмжээнд оролцохгүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.26 PM (2013-02-06)


  Miss A Suzy 3-р сарын 7-нд болох ахлах сургуулынхаа төгсөлтийн үдэшлэгт оролцож чадхааргүй болжээ. Тэрээр цагын хувиараасаа болоод оролцож чадахгүй болсон бөгөөд JYP Entertainment-аас мэдэгдэл хийхдээ: Suzy ахлах сургуулынхаа төгсөлтийн арга хэмжээнд очихоор төлөвлөж байсан ч завгүй цагын хувиараасаа болоод оролцож чадхааргүй болжэ байна.

  Харин Suzy хэлэхдээ: Би өөрийн сурагч насаа аз жаргалтай хөгжилтэй өнгөрүүлсэн одооноос би том хүн боллоо. тиймээс өмнө нь өөрийн харуулж байгаагүй шинэ төрхүүдээ харуулах болно гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-06) Ïðîñìîòðîâ: 500 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû