Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SM Entertainment-ийн хувьцаа өсөж байна
 • SM Entertainment-ийн хувьцаа өсөж байна 2 CommentsÄîáàâèë Guest  1.54 AM (2012-12-27)


  SNSD хамтлагийг comeback-аа хийнэ гэсэн мэдээлэл гархад л SM-ийн хувьцаа өсөж эхэлжээ. 12-р сарын 20нд SM Ent 4,19%-ийн бууралттай байсан бол 12-р сарын 21нд SNSD хамтлагийнхан 'Dancing Queen' дуугаа гаргаж, comeback-аа хийнэ гэсэн мэдээлэл цацхад л тэдний хувьцаа 100 тэрбум вон хүрсэн байна. Ингэж өссөнөөр SM Ent эргэн YG Ent, Loen Ent нартай хувьцааний үнээрээ ойролцоо очиж байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-27) Ïðîñìîòðîâ: 547 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Yurinaa Dong

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.192  |  Огноо: (2012-12-30)

  (Yurinaa) | 2012-12-30 | Ням|2.31 AM
  ma snsd ingeel mundag shde

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.50.34  |  Огноо: (2012-12-27)

  (arma) | 2012-12-27 | Пүрэв|1.47 PM
  esto aguu hamtlag shuu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû