Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн гишүүдтэй дэндүү адилхан одууд
 • SNSD-ийн гишүүдтэй дэндүү адилхан одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.31 AM (2013-03-18)


  SNSD-ийн гишүүдтэй дэндүү адилхан хүмүүc...


  1. Yoona & f(x) хамтлагийн дуучин Krystal

  http://camera.gadgetlocal.com/uploadfiles/cameragadgetlocalcom-1308443527/f-x-s-krystal-looks-more-like-snsds-yoona-than-her-real-sister-jessica-_1.jpg

  2. Hyoyeon & жүжигчин Song Hye Kyo.

  http://2.bp.blogspot.com/-w-WUqrBNy1g/T5XhHqqdZ5I/AAAAAAAAAH8/emdn7OQiT9g/s1600/edc072e8b516c0_full.jpg

  3. Jessica & T-ara хамтлагийн ахлагч Hyomin.

  http://4.bp.blogspot.com/-HBvrCASw5bg/TfBYL7KBlEI/AAAAAAAAUYw/STSf7VAFXMQ/s1600/hyomin+jessica.jpg

  4. Yuri & жүжигчин Han Chae Ah

  http://www.asianpopcorn.com/news_images/Actress_Han_Chae_Ah_agrees_that_she_looks_like_SNSD_s_Yuri_01042010230042.jpg

  5. Taeyeon & Rainbow хамтлагийн гишүүн Ji Sook

  http://www.asianpopcorn.com/news_images/Rainbow_JiSook_is_lookalike_to_SNSD_TaeYeon__13082010023756.jpg

  6. Sunny & Wonder Girls Sohee

  http://4.bp.blogspot.com/_beT-wYttXuI/TBc2_-vnIjI/AAAAAAAAAbw/RWpI5j0-8rM/s400/sunnylookalike.png

  7. Seohyun & Son Eun-Seo

  http://1.bp.blogspot.com/-glyLC49Gyag/ThlivD51NNI/AAAAAAAABY4/xa801egQ2Ak/s1600/Picture2.png

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-18) Ïðîñìîòðîâ: 947 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû