Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн гишүүд хаана хаанаа мэс засалтай бэ?
 • SNSD-ийн гишүүд хаана хаанаа мэс засалтай бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.13 PM (2013-04-19)


  SNSD-ийн гишүүдийг хаана хаанаа мэс засал хийлгэснийг нь хүргэж байна...


  Taeyeon- Хамар, болон зовхиндоо мэс засал хийлгэсэн.

  Yoona - хамар болон эрүүндээ

  Taeyeon- Хамар, болон зовхи

  Jessica- Нүүрний доод хэсэг мөн хамар

    

  [IMG]

  [IMG]

  Sooyoung- Хамар болон нүүрний доод хэсэгт.

  Yuri- 2 зовхиндоо

  Tiffany- Хамар болон нүд

  image

  imageimage

  Hyoyeyon-нүдний дээд тал мөн хамар,уруул,нүүрний доод хэсэгт

  This is SNSD’s/Girls Generation’s Hyoyeon she’s had allot of plastic surgery to look the way she does, but it’ was super worth it she’s gorgeous :3

  This is SNSD’s/Girls Generation’s Hyoyeon she’s had allot of plastic surgery to look the way she does, but it’ was super worth it she’s gorgeous :3

   

  proof she had her bottom lid done, you can see scarring and bruising, it’s no make up because it’s only on 1 eye ;)

  Sunny- хамар

   

   


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-19) Ïðîñìîòðîâ: 1700 | Ðåéòèíã: 4.3/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû