Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Tower Records-ийн K-pop шилдэг 20
 • Tower Records-ийн K-pop шилдэг 20 2 CommentsÄîáàâèë Guest  3.34 AM (2012-12-06)


  Японы Tower Records цомог, сингль, DVD гэсэн чартуудаа гаргаж энэ жилийн хамгийн их борлуулалттайг нь тодорхойллоо.


  "Цомог" хэсэг (Зөвхөн K-pop цомог)

  1.Super Junior ‘Sexy, Free & Single‘
  2.Big Bang ‘Alive‘
  3.Girls Generation ‘Girls & Peace‘
  4.KARA ‘Super Girl‘
  5.Girls Generation "The Boys”
  6. EXO-K ‘MAMA‘
  7.KARA ‘Girls Forever‘
  8. T-ara ‘Jewelry Box‘
  9.SHINee ‘Sherlock‘
  10.TaeTiSeo ‘Twinkle‘
  11.Big Bang ‘Still Alive’ (Special Edition)
  12.G-Dragon ‘One of a Kind‘
  13.B2ST ‘Midnight Sun‘
  14. F.T. Island ‘20‘
  15.Super Junior ‘Mr. Simple‘
  16.Girls’ Generation ‘Mr. Taxi‘
  17. f(x) ‘Electric Shock‘
  18.XIA Junsu ‘TARANTALLEGRA
  19. CNBLUE ‘Code Name Blue‘
  20. Jang Geun Suk ‘Just Crazy‘

  "Сингль" хэсэг

  1. 2PM - Beautiful
  2. 2PM - Masquerade
  3. SHINee - Dazzling Girl
  4. Kim Hyun Joong - HEAT
  5. SHINee - Sherlock (Япон хувилбар)

  'DVD' хэсэг

  1.‘Girls’ Generation Complete Video Collection‘
  2.‘KARA Best Clips II & Shows‘
  3.‘SHINee The 1st Concert in Japan "SHINee World”‘
  4.‘Japan First Tour Girls’ Generation‘
  5.‘2PM Arena Tour 2011 "Republic of 2PM”‘


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-06) Ïðîñìîòðîâ: 594 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: ARI

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.205  |  Огноо: (2012-12-06)

  () | 2012-12-06 | Пүрэв|7.56 PM
  snsd super junior <3

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.8.90  |  Огноо: (2012-12-06)

  (Zip) | 2012-12-06 | Пүрэв|2.38 PM
  bas l snsd

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû