Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Гишүүдийн тоглож байсан Кино болон Драма-ууд
 • SNSD Гишүүдийн тоглож байсан Кино болон Драма-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.05 AM (2013-06-05)


  SNSD Гишүүдийн тоглож байсан Кино болон Драма-уудыг танилцуулж байна...  1) Kim Taeyeon ( Taeyeon )

  Кино
      - Despicable me ( KOR. Ver. ) as Margo ( Voice-over ) ( 2010 )
       - Despicable me 2 ( KOR. Ver. ) as Margo ( Voice-over ) ( 2013 )
  Drama
       - Unstopabble Marriage as BoolGwangDong (seven princess) ( 64-р анги дээр cameo ) ( 2008 )
       - Salamander Guru & The Shadows as Tae Yeon ( 3-р анги дээр cameo ) ( 2012 )
  Music Video
       - Forever ( Lee Bul ) as Herself ( 2008 )
       - S.E.O.U.L ( SNSD & SUPER JUNIOR ) as The Girl Riding a Bike ( 2009 )

  2) Jessica Jung ( Jessica )
  Кино
      - Кинонд тоглоогүй...
  Dramas
       - Unstopabble Marriage as Bool Gwang Dong (seven princess) ( cameo-оор ) ( 2008 )
       - Taehee, Hyekyo, Jihyun! as English Teacher ( cameo-оор ) ( 2009 )
       - Oh My Lady! as Herself ( cameo-оор ) ( 2010 )
       - Wild Romance as Kang Jong Hee ( 2012 )
  Music Video
       Love is Late, I'm Sorry ( Kim Jo Han ) as Love interest ( 2007 )
       - Super Girl ( Super Junior-M ) as Love Interest ( 2009 )
       - S.E.O.U.L ( SNSD & Super Junior ) as Female Photographer ( 2009 )
       - Sherlock ( SHINee ) as Ghost (2012 )

  3) Lee Sun-Kyu ( Sunny )

  Кино
      - Koala Kid : Birth of a Hero ( KOR. ver. ) as Miranda ( voice-over ) (2012 )
  Dramas
       - Unstopabble Marriage as Bool Gwang Dong (seven princess) ( cameo-оор ) ( 2008 )
       - Taehee, Hyekyo, Jihyun! as Sunny ( one ep ) ( Herself ) ( 2009 )
  Music Video
       - Cooking? Cooking ! ( Super Junior-H ) as Herself ( 2008 )
       - S.E.O.U.L ( SNSD & Super Junior ) as Kindergarten teacher ( 2009 )
       - CABI Song ( SNSD & 2PM ) as herself ( 2010 )

  4) Stephanie Hwang Miyoung ( Tiffany )

  Кино
      - Кинонд тоглоогүй...
  Dramas
       - Unstopabble Marriage as Bool Gwang Dong (seven princess) ( cameo-оор ) ( 2008 )
  Music Video
       - Mabinogi ( SNSD's Jessica,Seohyun & Tiffany ) as herself ( 2008 )
       - CABI Song ( SNSD & 2PM ) as herself ( 2010 )

  5) Kim Hyoyeon ( Hyoyeon )

  Кино
      - I AM.-SM Town Live World Tour in Madison Square Garden as Herself ( Biographical film ) ( 2012 )
  Dramas
       - Unstopabble Marriage as Bool Gwang Dong (seven princess) ( cameo-оор ) ( 2008 )
       - Oh My Lady! as Herself ( cameo-оор тоглож байсан ) ( 2010 )
  Music Video
       - CABI Song ( SNSD & 2PM ) as Herself ( 2010 )
       - Maxstep ( ( Younique Unit ) Eunhyuk,Taemin,Kai,Henry,Luhan & Hyoyeon ) as herself ( 2012 )

  6) Kwon Yuri ( Yuri )

  Кино
      - Attack on the Pin-Up Boys as Ballerina ( cameo-ooр тоглож байсан ) ( 2007 )
       - No Breathing as Jung Eun ( 2013 )
  Dramas
       - Unstopabble Marriage as Yuri ( Sitcom regular ) ( 2007 - 2008 )
       - Fashion King as Choi Anna ( 2012 )
  Music Video
       - Beautiful Life ( TVXQ ) as Herself ( 2006 )
       - Dropping the Tears ( K.Will ) as herself ( 2009 )
       - Jjalajajja ( Joo Hyun Mi & Seohyun f.t Davichi ) as Herself ( 2009 )
       - CABI Song ( SNSD & 2PM ) as herself ( 2010 )

  7) Choi Sooyoung ( Sooyoung )

  Кино
      - Hello, Schoolgirl as Jeong Da-Jeong ( 2008 )
       - I AM. - SM Town Live Worl Tour in Madison Square Garden ( Biographical film ) ( 2012 )
  Dramas
       - Unstopabble Marriage as Choi Soo-young ( 2008 )
       - Oh My Lady! as herself ( cameo-оор 7-р анги дээр ) ( 2010 )
       - Paradise Ranch as Miss Soo ( cameo-оор 3-р анги дээр ) ( 2011 )
       - A Gentleman's Dignity as herself ( cameo-оор 5-р анги дээр ) ( 2012 )
       - The 3rd Hospital as Lee Eui Jin ( 2012 )
       - Dating Agency: Cyrano as Gong Min Young ( 2013 )
  Music Video
       - S.E.O.U.L ( SNSD & Super Junior ) as herself ( 2009 )
       - CABI Song ( SNSD & 2PM ) as herself ( 2010 )
       - Go Calorie ( Ddoongs ( Gil & Hyun Don ) ft. Jung In ) as herself ( 2010 )
       - I Want To See You ( Hi.ni ) as herself ( 2012 ) 

  8) Im Yoon A ( YoonA )

  Кино
      - Кинонд тоглоогүй...
  Dramas
       - 9 Ends 2 Outs as Shin Joo Young ( 2007 )
       - Unstopabble Marriage as Bool Gwang Dong (seven princess) ( cameo-оор ) ( 2008 )
       - Woman of Matchless Beauty as Mi Ae ( cameo-оор тоглож байсан ) ( 2008 )
       - You are My Destiny as Jang Sae Byuk ( 2008 )
       - Cinderella Man as Seo Yoo Jin ( 2009 )
       - Love Rain as Kim Yoon Hee / Jung Ha Na ( 2012 )
  Music Video
       - Magic Castle ( TVXQ ) as herself ( 2004 )
       - U ( Super Junior ) as herself ( 2006 )
       - My Everything ( The Grace ) as herself ( 2006 )
       - Marry U ( Super Junior ) as herself ( 2007 )
       - Propose ( Lee Seung-Cheol ) as herself ( 2008 )
       - That Guy's Woman ( 24/7 ) as herself ( 2009 )
       - CABI Song ( SNSD & 2PM ) as herself ( 2010 )
       - Replay ( JAP. Ver. ) ( SHINee ) as herself ( 2011 )

  9) Seo Jo Hyun ( Seohyun )

  Кино
      - Despicable Me ( KOR. ver. ) as Edith ( voice ) ( 2010 )
       - Despicable Me 2 ( KOR. ver. ) as Edith ( voice ) ( 2013 )
  Dramas
       - Драм-д тоглож байгаагүй...
  Music Video
       - S.E.O.U.L ( SNSD & Super Junior ) as The Girl with Costume ( 2009 )
       - CABI Song ( SNSD & 2PM ) as herself ( 2010 )
       - Oh! My Goddess ( TRAX ) as herself ( 2010 )
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-05) Ïðîñìîòðîâ: 977 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû