Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SM Entertainment-ийн уран бүтээлчдийн жагсаалт
 • SM Entertainment-ийн уран бүтээлчдийн жагсаалт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.15 PM (2013-04-21)


  SM Entertainment-д харяалагддаг уран бүтээлчдийн жагсаалтыг та бүхэндээ хүргэж байна... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?


  Хамтлаг дуучид Idol

  - 72
  - Boa
  - Black Beat (Тарсан)
  - Brown Eyes (Хуучин байсан)
  - Cho Doo Seok
  - Choi Jong Yoon
  - Chu Ga Yeol
  - EXO-K
  - EXO-M
  - Fly to the Sky (Хуучин байсан)
  - f(x)
  - Girls Generation
     - Girls Generation— TTS (TaeTiSeo)
  - H.O.T (Тарсан)
      - Lee Jaewon (Хуучин байсан)
      - Jang Woohyuk (Хуучин байсан)
      - Kangta
      - Moon Heejun (Хуучин байсан)
      - Tony An (Хуучин байсан)
  - Iconiq (Ahyoomee)
  - Isak N’ Jiyeon (Тарсан)
      - Isak (Хуучин байсан)
  - J.Min
  - Jeon Hean Gyu
  - Jung Min Jin
  - Kim Mi Jin
  - Kim Min Jong
  - Lee Dong Woo
  - M&D
  - M.I.L.K (Тарсан)
  - Oh Yeon Su
  - S (Тарсан)
  - S.E.S (Тарсан
  - S#arp (Тарсан)
  - SHINee
  - Shinhwa (Хуучин байсан)
  - Shinvi (Тарсан)
  - SM The Ballad
  - Song Kwang Shik
  - Super Junior 
      - Super Junior Happy
      - Super Junior K.R.Y
      - Super Junior M
      - Super Junior Trot
      - Super Junior Donghae & Eunhyuk
  - The Grace
     -The Grace — Dana & Sunday
  - Tin Tin Five (Тарсан)
  - TRAX
  - TVXQ
  - Yoon Da Hoon
  - Zhang Li Yin

  Жүжигчид
  - Choi Jongyoon
  - Go Ara
  - Han Jimin
  - Jang Donggun
  - Jang Nara (Хуучин байсан)
  - Kim Haneul
  - Kim Ian
  - Kim Minjong
  - Kim Sihoo
  - Lee Dongwoo
  - Lee Jaeryong
  - Lee Yeon Hee
  - No Minwoo (Хуучин байсан)
  - Park Hee Bon
  - So Jaerim
  - So Jichang
  - Seo Hyunjin
  - Oh Yoonsoo
  - Yoo Hyojung
  - Yoon Dahoon 

  Хошин шогын жүжигчид/ Хөтлөгч
  - Hong Rocky
  - Joon Hyunmu
  - Kang Ho Dong
  - Kim Byungman
  - Kim Kyungshik
  - Kim Youngchul 
  - Lee Dongwoo
  - Lee Soogeun 
  - Park Myung Soo (Хуучин байсан)
  - Shin Dongyup 

  Хөгжмийн зохиолч/Producers
  - Kenzie
  - Lee Soo Man
  - Yoo Young Jin  Source
  : GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-21) Ïðîñìîòðîâ: 817 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû