Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon 'That XX' дууны MV гарлаа
 • G-Dragon 'That XX' дууны MV гарлаа 3 CommentsÄîáàâèë Guest  0.40 AM (2012-09-01)


  G-Dragon 'That XX' MV-гээ гаргалаа...  Êàòåãîðèÿ: Тоглолт шоу MV | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-01) Ïðîñìîòðîâ: 929 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zaya naymdavaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.55.179.27  |  Огноо: (2012-09-04)

  (eegii9919) | 2012-09-04 | Мягмар|1.19 PM
  urid ni garsan klipees bol shal oor bolson bn

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.167  |  Огноо: (2012-09-02)

  (Sirena) | 2012-09-02 | Ням|3.50 PM
  yanziin shn duu bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû