Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SHINee хамтлагийн хамгийн шилдэг 20 дуу
 • SHINee хамтлагийн хамгийн шилдэг 20 дуу 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.55 PM (2013-05-26)


  SHINee хамтлагийн хамгийн шилдэг 20 дууг YouTube сайтад үзсэнээр нь жагсаан гаргажээ...


   

  1. Lucifer
  2. Replay
  3. Sherlock
  4. Ring Ding Dong
  5. Quasimodo
  6. Dream Girl
  7. Hello
  8. Romantic
  9. Juliette
  10 (tie). Love Like Oxygen
  10 (tie). Stranger
  12. Jojo
  13. Beautiful
  13 (tie). Honesty
  13 (tie). Evil
  15 (tie). Why So Serious
  15 (tie). Obssesion
  15 (tie). A-Yo
  19. Sleepless Night
  20. A.Mi.Go

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-26) Ïðîñìîòðîâ: 548 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû