Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Psy 'Gentleman'-ийг ямар улсаас хамгийн их үзэв
 • Psy 'Gentleman'-ийг ямар улсаас хамгийн их үзэв 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.14 AM (2013-04-17)


  Дуучин Psy-ийн 'Gentleman' дууг Youtube сайтад тавигдсанаас нь хойш ямар улсаас хамгийн их үзсэнийг танилцуулж байна.


  Улс | Үзсэн тоо | Нийт үзсэн хувь

  United States | 3,798,871 | 15.71%

  South Korea | 3,575,667 | 14.79%

  Brazil | 1,411,208 | 5.84%

  Mexico | 1,004,485 | 4.15%

  Canada | 969,601 | 4.01%

  France | 760,123 | 3.14%

  United Kingdom | 724,971 | 3.00%

  Taiwan | 680,251 | 2.81%

  Vietnam | 659,529 | 2.73%

  Malaysia | 587,584 | 2.43%


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 710 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû