Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Full House 2' киноны дуу - You Can Touch | Орчуулгатай
 • 'Full House 2' киноны дуу - You Can Touch | Орчуулгатай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.50 PM (2013-01-21)
  http://gokpop.org/_nw/12/85424175.jpg

  Одоохондоо энэ дуунд өөрийн албан ёсны MV байхгүй тул бичлэгүүдийг эвлүүлсэн болно...
  Kpopmfan Gokpop.org-ын өмч болно. Эх сурвалж заавал дурдана уу ашиглах бол...

  FULL HOUSE 2 киноны дууг монгол хадмал орчуулгатай хүргэж байна...
  [No Min Woo & Park Ki Woong] A.K.A TAKE ONE - You Can Touch (Acoustic + Live)

  http://www.koreandrama.org/wp-content/uploads/2012/10/Full-House-Take-2-01.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: kpopmfan (2013-01-21) Ïðîñìîòðîâ: 673 | Ðåéòèíã: 4.8/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû