Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Нетизэнчүүдийн сонгосон шилдэг 20 дебут дуу
 • Нетизэнчүүдийн сонгосон шилдэг 20 дебут дуу 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.13 PM (2013-04-28)  Нетизэнчүүдийн сонгосон шилдэг 20 дебут дууг танилцуулж байна...

  1. SHINee- Reply
  2. EXO- MAMA 
  3. 2ne1- Fire
  4. B.A.P.- Warrior
  5. Ailee- Heaven
  6. Infinite- Comeback again
  7. SNSD- InTo The New World
  8. Miss A- Bad Girl Good Girl
  9. CNBLUE- I’M a Loner
  10. TVXQ- Hug
  11. Nu’ est- Face
  12. B2st- Bad Girl
  13. (tie) B1A4- OK
  13. (tie) f(x)- La cHa Ta
  15. G.NA- I’ll Back Off So You Can Live Better
  16. BtoB- Insane
  17. MBLAQ- Oh Yeah
  18. 4Minute- Hot Issue
  19. IU- Mia
  20. Big bang- LA LA LA


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-28) Ïðîñìîòðîâ: 687 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû