Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Найруулагчдын хамгийн ихээр хүсдэг эрэгтэй жүжигчид
 • Найруулагчдын хамгийн ихээр хүсдэг эрэгтэй жүжигчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.21 PM (2013-05-02)


  Найруулагчдын өөрсдийн кино болон драма-даа хамгийн ихээр тоглуулахыг хүсдэг эрэгтэй одуудыг танилцуулж байна...


  Тв-ийн найруулагчдын хамгийн ихээр хүсдэг эрэгтэй жүжигчид

  1. Lee Byung-hun - 20 санал

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/lee-byung-hun-healing-camp1.jpg

  2. Jo In Sung - 12 санал

  http://farm9.staticflickr.com/8236/8530647481_46356e7069_z.jpg

  3. Song Joong Ki - 10 санал

  http://2.bp.blogspot.com/-K2BdBV39Rf0/URj1r3aEG9I/AAAAAAAACiU/_-TNsDANWSk/s1600/85song-joong-ki-1ok.jpg

  4. Hyun Bin - 8 санал

  http://i48.tinypic.com/zm1rgz.jpg

  5. Kim Soo Hyun - 7 санал

  http://img.ohkpop.com/2013/02/13/WP27RX95.jpg

  6. So Ji Sub - 6 санал

  http://shechive.files.wordpress.com/2011/03/eye-candy-so-ji-sub-6.jpg?w=500&h=351

  7. Park Yuchun - 4 санал


  8. Park Shin Yang - 3 санал

  http://www.hancinema.net/photos/photo3017.jpg

  9. Han Suk Kyu, Cha Seung Won, Bae Yong Joon, Ryu Seung Ryong, Uhm Tae Woong, Song Seung Heon, Lee Seung Gi - 2 санал
  10. Jang Dong Gun, Jung Woo Sung, Shin Ha Kyun, Jang Hyun, Ko Soo, Gong Yoo, Kim Nam Gil, Lee Min Ho - 1 саналаар тус тус оржээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-02) Ïðîñìîòðîâ: 1159 | Ðåéòèíã: 2.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû