Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Rooftop Prince' 7,8-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай
 • 'Rooftop Prince' 7,8-р анги | Монгол хадмал орчуулгатай 4 CommentsÄîáàâèë Guest  4.15 PM (2012-07-24)


  2012 оны солонгосын топ драма-уудын нэг болох 'Rooftop Prince' Монгол хадмал орчуулгатай.

  7-р анги  8-р анги


   

  Орчуулсан: https://tvxqdbskthsg.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-24) Ïðîñìîòðîâ: 1375 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 4.6/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: serjee

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 182.160.50.35  |  Огноо: (2012-11-14)

  () | 2012-11-14 | Лхагва|11.15 PM
  hogjilte hoorhon kino shu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: oyunzaya

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 91.176.50.87  |  Огноо: (2012-08-07)

  () | 2012-08-07 | Мягмар|6.46 PM
  ENE YSTOI GOY KINO HEDEN UDAA CH UZSEN UIDHAARGUI MMMMMMMMMMMMM

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: panda

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.20.172  |  Огноо: (2012-07-24)

  () | 2012-07-24 | Мягмар|9.16 PM
  9 n hze garhiin :)

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû