Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon-ий наруто-ийн баатруудтай адилхан үс засалтууд
 • G-Dragon-ий наруто-ийн баатруудтай адилхан үс засалтууд 3 CommentsÄîáàâèë Guest  10.25 AM (2012-12-24)


  Big Bang G-Dragon-ийн үсний засалтыг Наруто-ийн баатруудтай харьцуулсан зургууд нетээр цацагджээ.

  Тайлбар нь "G-Dragon-ий Наруто style".
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-24) Ïðîñìîòðîâ: 631 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: GoKpop

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.179.20.200  |  Огноо: (2012-12-25)

  (GoKpop) | 2012-12-25 | Мягмар|9.50 AM
  Eх сурвалж: allkpop.com

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Gele Batkhuyag

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 78.102.194.14  |  Огноо: (2012-12-25)

  () | 2012-12-25 | Мягмар|5.06 AM
  Tanaih neeree aimaar ih medeegei huulah ym aa!!!!!

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.21.227  |  Огноо: (2012-12-24)

  (arma) | 2012-12-24 | Даваа|4.35 PM
  hehe adilhan l bna

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû