Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Нүдээрээ хамгийн гоё инээмсэглэдэг TOP 20 Idol-ууд
 • Нүдээрээ хамгийн гоё инээмсэглэдэг TOP 20 Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.05 PM (2013-06-04)


  Хятадын нэгэн сэтгүүлд нийтлэгдсэн байсан мэдээллийг хүргэж байна. Нүдээрээ хамгийн гоё инээмсэглэдэг TOP 20 Idol-ууд...  No. 1 - Hongki (FT Island)
  No. 2 - Nickhun (2PM)
  No. 3 - Donghae (Super Junior)
  No. 4 - Yonghwa (CNBlue)
  No. 5 - Leeteuk (Super Junior)
  No. 6 - Jang Geun Suk
  No. 7 - Sungmin (Super Junior)
  No. 8 - Kim Hyun Joong (SS501)
  No. 9 - Onew (SHINee)
  No. 10 - G-Dragon (Big Bang)
  No. 11 - KiBum (Super Junior)
  No. 12 - Kim Bum
  No. 13 - Taeyang (Big Bang)
  No. 14 - Minhyuk (CNBlue)
  No. 15 - Taemin (SHINee)
  No. 16 - Jinwoon (2AM)
  No. 17 - Kangin (Super Junior)
  No. 18 - Jo Kwon (2AM)
  No. 19 - Daesung (Big Bang)
  No. 20 - Junho (2PM)
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-04) Ïðîñìîòðîâ: 969 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû