Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü GoKpop.Org + Мэдээ нэмэх заавар
 • GoKpop.Org + Мэдээ нэмэх заавар 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.20 PM (2013-05-04)
  Image Upload

  За та бүхэндээ хэрхэн мэдээ нийтлэх талаар нэгд нэгэнгүй зааж өгье өө гэж бодлоо.

  Image Upload


  1. МЭДЭЭ НЭМЭХ Дээр дараад орно уу. Зөвхөн гишүүд мэдээ нэмж чадна.


  Image Upload


  2. BB codes panel -ийг сонгоно

  3. http://imageupload.co.uk/ энэ сайтруу орж зургаа компьютерээсээ аплоад хийгээд кодыг нь хуулна .

  4. Тэгээд мэдээний нэр , ангилалаа сонгоно

  5. Мэдээний харагдах хэсэг буюу товч хэсэг дээр аплоад хийсэн кодоо тавьж товч бичиглэл хийнэ.

  6. Мэдээний дэлгэрэнгүй хэсэг дээр мэдээж мэдээнийхаа бүтэн хэсгийг хийнэ шүү дээ .

  7. Бүх зүйл болсон бол Add дээр дарна .

  Мэдээ нэмэхийн өмнө ...
  1. Фонт , өнгө хэмжээгээ сайн тааруул
  2. Мэдээ орчуулж хийсэн бол ахин ахин шалга
  3. Ямар нэг дуучин жүжигчиний танилцуулга хийж байгаа бол илүү хүний сонирхол татсан зүйлс нэмж хийх
  4. Дундаж хэмжээтэй зураг сонго
  5. Байнга ( 7 хоногт 2-3) мэдээ хийж чадах бол админтай холбогдон Админ болнуу . Админ болсноор илүү олон боломжтой болно .
  Жишээ нь :
  - Мэдээгээ идэвхижүүлүүлэх шаардлагагүй
  - Эсвэл шалгаж үзэх хэрэгтэй бол идэвхигүй болгон нийтлэж болно
  - Сайтын тухай буюу онцгой мэдээ нэмэх эрхтэй болно
  Ингээд шаардлага хангасан байвал Мэдээний админ , Сайтын эзэн буюу Би , GoKpop шалган илэвхжүүлэх болно.


  Ингээд харахад Мэдээ нэмэх ярьвигтай байгаа биз ? Тийм болохоор гишүүд минь Нэмсэн мэдээг нь битгий голж байгаарай гэж хүсье !


  Таныг хүндэтгэсэн Gokpop.org "Zip"


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 442 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû