Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2NE1, Lee Hi нар дуугаа сольж дуулна
 • 2NE1, Lee Hi нар дуугаа сольж дуулна 1 CommentsÄîáàâèë Guest  3.16 PM (2012-12-28)  2NE1, Lee Hi-ийн фенүүд MBC Gayo Daejun-аас хүлээх олон зүйлтэй боллоо. Тэд энд оролцоод зогсохгүй дуугаа сольж дуулж өөр сонирхолтой зүйл үзэгчдэд авчрах юм байна. YG Ent-ийн хэлснээр бол 2NE1 '1,2,3,4', Lee Hi 'I Love You' дуунуудыг дуулах юм байна. Мөн MBC Gayo Daejun-д YG-аас Big Bang, Epik High нар оролцоно.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-28) Ïðîñìîòðîâ: 491 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.18.67  |  Огноо: (2012-12-28)

  (arma) | 2012-12-28 | Баасан|9.55 PM
  goe yumaa uzhiimsan

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû