Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хоорондоо төстэй алдартай одууд | Шинэ
 • Хоорондоо төстэй алдартай одууд | Шинэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.35 PM (2013-02-21)

  yuri_hanchaeah

  яг ихэр юм шиг адилхан биш ч хальт харвал ижилхэн харагдах одод зөндөө байдаг. Харин энд дурьдсан одод бие биетэйгээ төстэй байна уу?  simon_uhmtaewoong

  Dalmatian- Simon =  Uhm Tae Woong

  seungri_minshik

  Big Bang – Seungri= Choi Min Shik

  jimin_jinhee

  15&- Park Ji Min=Jin Ji Hee

  L_kimbum

  Infinite- L = Kim Bum

  joon_jominki

   T-Max- Kim Joon = Jo Min Ki

  yuri_hanchaeah

  Girls’ Generation- Yuri = Han Chae Ah

  gongchan_hyunwoo

  B1A4 -Gong Chan = Hyun Woo

  boram_leeshiyoung

  T-ara – Boram = Lee Shi Young

  taecyeon_choichulho

  2PM – Taecyeon = Choi Chul Ho

  sohee_baekjinhee

  Wonder Girls – Sohee = Park Jin Hee


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-21) Ïðîñìîòðîâ: 884 | Ðåéòèíã: 2.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû