Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамтлагуудын Sub-Unit буюу дэд хамтлагууд
 • Хамтлагуудын Sub-Unit буюу дэд хамтлагууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.39 PM (2013-04-22)


  Хамтлагуудын Sub-Unit буюу дэд хамтлагуудыг танилцуулж байна.... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?


  - 4MINUTE: 2YOON (Gayoon, Jiyoon), TROUBLE MAKER [with BEAST] (Hyuna, Hyunseung)

  - 2NE1: CL&MINZY (CL, Minzy)

  - 24K: 4K (Cory, Seokjoon, Sungoh, Kisoo), 2K (Byungho, Daeil)

  - After School: Orange Caramel (Raina, Lizzy, Nana), AS Blue (Jooyeon, Raina, Lizzy, E-young) AS Red (Kahi, Jungah, UEE, Nana)

  - Apeace: Jade (Dongho, Jaewon, Youngwon, Wonsik, Seunghwan, Sehyun, Youngwook), Onyx (Duhwan, Hoyoung, Seungho, Seunghyuk, Taewoo, Myungeun, Geonhee), Lapis (Hyunseung, Changwoo, Jinhong, Seunghyung, Jinwoo, Wanchul, Byunghun)

  - BEAST: TROUBLE MAKER [with 4MINUTE] (Hyuna, Hyunseung)

  - BIG BANG: GD&TOP (G-Dragon, T.O.P)

  - Coed School: 5Dolls (Eunkyo, Nayeon, Jihyun, Hyoyoung, Hyewon, Shannon), SPEED (Yoosung, Taewoon, Yoohwan, Taeha, Jongkook, Sejun, Sungmin) 

  - CSJH The Grace: The Grace DANA&SUNDAY (Dana, Sunday)

  - EXID: Dasoni (Hani, Solji)

  - Girls Generation: TaeTiSeo (Taeyeon, Tiffany, Seohyun)

  - INFINITE: INFINITE H (Hoya, Dongwoo)

  - Rainbow: Rainbow Pixie (Hyunyoung, Jisook, Seungah)

  - Sechskies: Black Kies (Jiwon, Jaejin, Jaeduk), White Kies (Jiyon, Seunghoon, Suwon)

  - SISTAR: SISTAR19 (Bora, Hyorin)

  - SS501: SS501 Project Group [3 хүний бүрэлдхүүнтэй фенүүдийн гаргасан дэд хамтлаг нэр тодорхой биш.] (Youngsaeng, Kyujong, Hyungjoon)

  - Super Junior: Super Junior K.R.Y (Kyuhyun, Ryeowook, Yesung), Super Junior-T (Leeteuk, Kangin, Heechul, Sungmin, Eunhyuk, Shindong), Super Junior-H (Leeteuk, Kangin, Yesung, Sungmin, Eunhyuk, Shindong), Super Junior-M (Siwon, Eunhyuk, Donghae, Sungmin, Kyuhyun, Zhou Mi, Henry), Donghae&Eunhyuk (Donghae, Eunhyuk)

  - T-ARA: N4 Sub-Unit  (Hyomin, Eunjung, Areum, Jiyeon) Шинэ

  - U-KISS: uBEAT (Eli, Kevin, AJ) Шинэ

  - ZE:A: ZEA5 (Kevin, Dongwoo, Siwan, Minwoo, Hyungsik), ZE:A 4U (Kwanghee, Junyoung, Heechul, Taeheon)  Source: GoKpop.Org


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-22) Ïðîñìîòðîâ: 728 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû