Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Gaon Chart'-ийн 8-р сарын шилдэг дуунууд
 • 'Gaon Chart'-ийн 8-р сарын шилдэг дуунууд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  2.13 PM (2012-09-09)

  Солонгосын үндэсний ард түмний чарт болох Gaon Chart -ийн 8-р сарын шилдэг дуунуудыг танилцуулж байна. Gaon Chart -нь японы Oricon, болон Америкийн Billboard-той адил хэмжээнийх билээ...


  2012 оны 8-р сарын шилдэгүүд: (8-р сарын 1 – 8-р сарын 31)


  < Gaon Chart Digital Singles Ranking >


  1. Psy – "Gangnam Style” – 150,855,485 Points

  2. BoA – "Only One” – 97,300,765 Points

  3. Davichi – "Do Men Cry” – 91,826,333 Points

  4. B2ST – "Beautiful Night” – 90,360,109 Points

  5. SISTAR – "Loving U” – 83,954,861 Points

  6. CNBLUE’s Lee Jong Hyun – "My Love” – 80,276,593 Points

  7. PSY ft. Sung Si Kyung – "Passionate Goodbye” – 78,131,546 Points

  8. 2NE1 – "I Love You” – 72,814,911 Points

  9. PSY ft. Park Jung Hyun – "What Should Have Been” – 65,644,748 Points

  10. Juniel – "illa illa” – 63,601,184 Points


  < Gaon Chart National Physical Albums Ranking >


  1. Super Junior – ‘SPY The 6th Album Repackage’ – 107,656 albums

  2. B2ST – ‘Midnight Sun’ – 63,941 albums (2012 Total: 131,776)

  3. XIA Junsu – ‘Uncommitted’ – 55,000 albums

  4. KARA – ‘Pandora’ – 45,933 albums

  5. Teen Top – ‘Summer Special Be Ma Girl’ – 40,234 albums

  6. PSY – ‘PSY 6th album Part 1′ – 19,292 albums (2012 Total: 49,167)

  7. Girls’ Generation – ‘Paparazzi’ – 17,324 albums

  8. Super Junior – ‘Sexy, Free & Single 6th Album’ – 15,782 albums (2012 Total: 351,526)

  9. Supernova – ‘She’s Gone’ – 15,508 albums

  10. Various Artists – ‘SM Best Album 3′ – 14,992 albums

  (* Total is added for albums that were released in the previous month)


  < Онлайнаар хамгийн их татсан >


  1. PSY – "Gangnam Style” – 1,280,050 татсан

  2. BoA – "Only One” – 934,059 татсан

  3. Davichi – "Do Men Cry” – 898,950 татсан

  4. B2ST – "Beautiful Night” – 847,971 татсан

  5. PSY ft. Sung Si Kyung – "Passionate Goodbye” – 743,280 татсан

  6. SISTAR – "Loving U” – 728,015 татсан

  7. CNBLUE’s Lee Jong Hyun – "My Love” – 710,441 татсан

  8. Huh Gak ft. Zia – "I Need You” – 666,264 татсан

  9. 2NE1 – "I Love You” – 646,650 татсан

  10. Skull & HaHa – "Busan Vacance” – 640,102 татсан


  < Онлайнаар хамгийн их сонссон >


  1. PSY – "Gangnam Style” – 15,246,249 Streams

  2. SISTAR – "Loving You” – 11,067,627 Streams

  3. BoA – "Only One” – 10,319,515 Streams

  4. 2NE1 – "I Love You” – 9,776,902 Streams

  5. CNBLUE’s Lee Jong Hyun – "My Love” – 9,213,445 Streams

  6. PSY ft. Sung Si Kyung – "Passionate Goodbye” – 8,807,829 Streams

  7. B2ST – "Beautiful Night” – 8,675,941 Streams

  8. Davichi – "Do Men Cry” – 8,640,731 Streams

  9. B2ST – "Midnight” – 7,705,784 Streams

  10. Juniel – "illa illa” – 7,671,370 Streams


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-09) Ïðîñìîòðîâ: 1006 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: YeoBo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.86  |  Огноо: (2012-09-09)

  () | 2012-09-09 | Ням|11.58 PM
  ma b2st shildeg shd

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû