Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамтлаг Дуучид 1 тоглолтоос хэдэн вон авдаг вэ?
 • Хамтлаг Дуучид 1 тоглолтоос хэдэн вон авдаг вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.03 PM (2013-03-24)


  Хамтлаг Дуучид 1 тоглолтоос хэдэн вон авдагыг хүргэж байна...


  1. SNSD 45 сая вон нэг хүнд 5 сая вон
  2. 2ne1 40 сая вон нэг хүнд 10 сая вон
  3. Taeyang 40 сая вон
  4. Kara 37 сая вон нэг хүнд 7.4 сая вон
  5. Super junior 35 сая вон нэг хүнд 2.7 сая вон
  6. CNblue 34 сая вон нэг хүнд 8.4 сая вон
  7. Sondambi 32сая вон
  8. 2am 30 сая вон нэг хүнд 7.5 сая вон
  8. Browneyed girls 30 сая вон нэг хүнд 7.5 сая вон
  8. After school 30 сая вон нэг хүнд 3.7 сая вон
  9. Lee seunggi 30 сая вон
  10. MissA 26 сая вон нэг хүнд 6.5 сая вон
  10. Secret 26 сая вон нэг хүнд 6.5 сая вон
  11. 4minute 25 сая вон нэг хүнд 5 сая вон
  11. T-ara 25сая вон нэг хүнд 3.6 сая вон
  11. Beast 25 сая вон нэг хүнд5 сая вон
  11.Shinee 25 сая вон нэг хүнд 5 сая вон
  12. Ft island 20 сая вон нэг хүнд 4 сая вон
  12..Narsha 20 сая вон
  13. Rainbow 16 сая вон нэг хүнд 2.3 сая вон
  13. Davichi 16 сая вон нэг хүнд 8 сая вон
  13. Sistar 16 сая вон нэг хүнд 4 сая вон
  13. Orange caramel 16 сая вон нэг хүнд 5.3 сая вон
  14. MBLAQ 15 сая вон нэг хүнд 3 сая вон
  15 .F(x) 13 сая вон нэг хүнд 2.6 сая вон
  15. ZE:A 13 сая вон
  16. Girls day 12 сая вон
  16. Nine muse 12 сая вон
  16. IU 12 сая вон
  16. Infinite 12 сая вон
  17. Tmax 10 сая вон
  18. Jay qt 7 сая вон
  18. G.NA 7 сая вон
  18. Teen top 7 сая вон
  18. Fcuz 7сая вон


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-24) Ïðîñìîòðîâ: 935 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû