Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн ухаалаг буюу IQ 130+ өндөртэй Idol-ууд
 • Хамгийн ухаалаг буюу IQ 130+ өндөртэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.42 AM (2013-04-20)


  Хамгийн ухаалаг буюу IQ 130+ өндөртэй Idol-уудыг танилцуулж байна...


  1. Minho SHINee

  http://25.media.tumblr.com/19ad587f4abf71123ebc80b8d8ecb857/tumblr_mfdywdD9GF1qevl9no1_500.jpg

  2. Zelo B.A.P Marry me

  http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/526927_571846302849725_1729192355_n.jpg

  3. Kwangmin Boyfriend

  http://desmond.yfrog.com/Himg861/scaled.php?tn=0&server=861&filename=9qsdi.jpg&xsize=480&ysize=480

  4. Tao EXO-M

  http://cdn5.mixrmedia.com/wp-uploads/ningin/blog/2012/05/exo-m_tao.jpg

  5.Kim Hyun Joong

  http://img.ohkpop.com/2013/01/30/KT26Fq13.jpg


  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-20) Ïðîñìîòðîâ: 1009 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû