Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн удаан хугацаанд бэлтгэгдсэн Idol-ууд
 • Хамгийн удаан хугацаанд бэлтгэгдсэн Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.00 PM (2013-03-27)


  Хамгийн удаан хугацаанд бэлтгэгдсэн Idol-уудыг танилцуулж байна...

  http://cdn.bigbangupdates.com/wp-content/uploads/2013/01/m.jsp_.jpg

  GD- 11жил

  http://talk.soribada.com/wp-content/uploads/2012/02/miss-A_02-478x600.jpg

  Min-8 жил

  http://www.kpopwall.com/image/snsd-jessica-16.jpg

  Jessica- 7 жил

  Hyoyeon-7 жил

  http://25.media.tumblr.com/tumblr_m3n62pgA511qeywzjo1_400.jpg

  Sooyoung-7 жил

  http://qeagrumpygirl.files.wordpress.com/2010/07/jo-kwon-confeesion.jpg?w=418&h=418

  Jo Kwon 7 жил


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-27) Ïðîñìîòðîâ: 881 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû