Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'G-Dragon'-ийг хэн хамгийн хол өшиглөх вэ? | Тоглоом
 • 'G-Dragon'-ийг хэн хамгийн хол өшиглөх вэ? | Тоглоом 10 CommentsÄîáàâèë Guest  6.13 PM (2012-08-03)


  'G-Dragon'-ийг хэн хамгийн хол өшиглөх вэ? Сонирхолтой хөгжөөнт Тоглоом

  Хэн хэдэн метр өшиглөсөнөө бусадтайгаа хуваалцаарай..  Êàòåãîðèÿ: Сонирхолтой | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-03) Ïðîñìîòðîâ: 1199 | Êîììåíòàðèè: 10 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 9


   Сэтгэгдэл: 9
   Нэр: anujin

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 9  |  IP: 180.235.170.146  |  Огноо: (2012-12-07)

  () | 2012-12-07 | Баасан|7.06 PM
  ymar so togloom be muruudugchid

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 8
   Нэр: anujin

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 8  |  IP: 180.235.170.146  |  Огноо: (2012-12-07)

  () | 2012-12-07 | Баасан|7.04 PM
  ymr t1 togloom be

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 7
   Нэр: жагаа

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 7  |  IP: 202.9.47.131  |  Огноо: (2012-11-19)

  () | 2012-11-19 | Даваа|10.55 PM
  49keke

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 6
   Нэр: ZinK ZinK

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 6  |  IP: 122.201.18.166  |  Огноо: (2012-09-16)

  (ZinK) | 2012-09-16 | Ням|12.23 PM
  51m

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 5
   Нэр: zola

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 5  |  IP: 124.120.221.56  |  Огноо: (2012-08-28)

  () | 2012-08-28 | Мягмар|5.38 AM
  591m

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: BDL

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 122.201.18.131  |  Огноо: (2012-08-10)

  () | 2012-08-10 | Баасан|2.18 AM
  2459m

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: Namuka Namba

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 122.201.18.132  |  Огноо: (2012-08-08)

  (Namuungoo) | 2012-08-08 | Лхагва|1.22 PM
  52m woaaw

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bayaraa

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.89.174  |  Огноо: (2012-08-04)

  () | 2012-08-04 | Бямба|10.30 AM
  49m

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: crystal

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.52  |  Огноо: (2012-08-04)

  () | 2012-08-04 | Бямба|10.03 AM
  gants idealaa 29 metr gazar tsulchihluuu kk

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû