Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн сайхан гуятай 10 эмэгтэй Idol
 • Хамгийн сайхан гуятай 10 эмэгтэй Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.48 AM (2013-06-14)

  Хамгийн сайхан гуятай 10 эмэгтэй Idol-уудыг танилцуулж байна...  1. After School Uee

  2 & 3. SISTAR Hyorin & Bora


  4. 4MINUTE Hyuna


  5. Secret’s Hyoseung

  http://24.media.tumblr.com/2ecebb88740056a7fe88ae8ab17b520f/tumblr_midt0fWVwJ1r7q77do1_500.jpg

  6 & 7. T-ara HyoMin & Qri


  8 & 9. SNSD Tiffany & Sunny

  http://seoulbeats.com/wp-content/uploads/2012/08/20120809_seoulbeats_snsd_tiffany_sunny.jpg

  10. 2NE1 Park Bom


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-14) Ïðîñìîòðîâ: 2283 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû